Nieuws

                                                Convocatie Algemene Ledenvergadering.

                            Hierbij nodigt het bestuur van Mopshondenvereniging Commedia u uit tot het

bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, die zal plaatsvinden op………………

……in de vergaderzaal van …………………………………..

Aanvang : ………………

Agenda.

 1. Opening;
 2. Mededelingen (onder meer taakverdeling bestuur en lidmaatschapskaarten) en ingek.stukken;
 3. Jaarverslag van de secretaris;
 4. Jaarverslag van de penningmeester;
 5. Jaarverslag evenementen;
 6. Verslag van de ALV dd.09-12-2019;
 7. Verslag van de kascontrole-commissie;
 8. Verkiezing van de kascontrole-commissie;
 9. Begroting;
 10. Activiteiten 2020;
 11. Weigering lidmaatschap. Het vorige bestuur heeft een lidmaatschap geweigerd. Deze persoon heeft hiertegen bezwaar gemaakt bij de ALV. Omdat dit bezwaar niet kon worden behandeld in de ALV van 9 december, zal dit bezwaar in deze ALV worden behandeld.
 12. Statutenwijziging (zie bijlage)
 13. Erecode (zie bijlage)
 14. Fokbegeleidingsplan (fbg); stand van  zaken VFR van Commedia en fbg Raad van Beheer;
 15. Instellen van Commissie fokkerij & gezondheid en Commissie evenementen & showaangelegenheden
 16. Bestuursverkiezing;
 17. Aftredend en herkiesbaar: Omdat dit de eerste ledenvergadering is van het nieuwe bestuur, zijn er geen bestuursleden aftredend en herkiesbaar.
 18. Binnen het bestuur is nog één vacature; kandidaten kunnen zich tot twee weken voor de vergadering aanmelden.
 19. Rondvraag;
 20. Sluiting.

                                                            ====================

                                                Convocatie Bijzondere Algemene Ledenvergadering.

                            Hierbij nodigt het bestuur van Mopshondenvereniging Commedia u uit tot het

bijwonen van de Bijzondere Algemene Leden Vergadering, die zal plaatsvinden op………………

……in de vergaderzaal van ………………………………….., aansluitend aan de ALV.

Agendapunt: Wijziging van de Statuten (zie bijlage).

                                                            ====================

Het nieuwe bestuur dat op 9-12-2019 is gekozen zit momenteel in de overnamefase. Ieder bestuurslid moet zich inwerken in de functie die hij/zij ambieert. Postadressen, Kamer van Koophandel, emailadres wijzigingen, bankzaken en vele onderwerpen die de revue zullen passeren. Juist doordat dit aan het eind van het jaar heeft plaatsgevonden, met al die feestdagen, duurt een en ander wat langer dan normaal.

Bij het nieuwe bestuur komen nog al wat ideeën, reacties en suggesties op tafel. Ook over vragen van leden (of een en ander geregeld kan worden) wordt nagedacht.

Zo ook of en wanneer de voorjaars- en najaarswandeling weer gehouden gaan worden, of de Kampioenschapsclubmatch terugkomt en hoe de eventuele gezondheidsonderzoeken geregistreerd en gerealiseerd kunnen gaan worden. Al met al een hoop zaken waarmee het bestuur zich inzet voor de Mops. Maar ook uw hulp is welkom als we evenementen gaan organiseren. Hiervoor zult u binnenkort uitgenodigd worden via onze nieuwsbrief.

Naar Boven

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook