Convocatie Alv en Balv

Convocatie Algemene Ledenvergadering.

Hierbij nodigt het bestuur van Mopshondenvereniging Commedia
u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering,
die zal plaatsvinden op…………………………………..
in de vergaderzaal van …………………………………..
Aanvang : ………………

Agenda.

 1. Opening;
 2. Mededelingen (onder meer taakverdeling bestuur en lidmaatschapskaarten) en ingek.stukken;
 3. Jaarverslag van de secretaris;
 4. Jaarverslag van de penningmeester;
 5. Jaarverslag evenementen;
 6. Verslag van de ALV dd.09-12-2019;
 7. Verslag van de kascontrole-commissie;
 8. Verkiezing van de kascontrole-commissie;
 9. Begroting;
 10. Activiteiten 2020;
 11. Weigering lidmaatschap. Het vorige bestuur heeft een lidmaatschap geweigerd. Deze persoon heeft hiertegen bezwaar gemaakt bij de ALV. Omdat dit bezwaar niet kon worden behandeld in de ALV van 9 december, zal dit bezwaar in deze ALV worden behandeld.
 12. Statutenwijziging (zie bijlage)
 13. Erecode (zie bijlage)
 14. Fokbegeleidingsplan (fbg); stand van  zaken VFR van Commedia en fbg Raad van Beheer;
 15. Instellen van Commissie fokkerij & gezondheid en Commissie evenementen & showaangelegenheden
 16. Bestuursverkiezing;
 17. Aftredend en herkiesbaar: Omdat dit de eerste ledenvergadering is van het nieuwe bestuur, zijn er geen bestuursleden aftredend en herkiesbaar.
 18. Binnen het bestuur is nog één vacature; kandidaten kunnen zich tot twee weken voor de vergadering aanmelden.
 19. Rondvraag;
 20. Sluiting.

                                                            ====================

                                                Convocatie Bijzondere Algemene Ledenvergadering.

Hierbij nodigt het bestuur van Mopshondenvereniging Commedia u uit tot het

bijwonen van de Bijzondere Algemene Leden Vergadering, die zal plaatsvinden op……………………

in de vergaderzaal van ………………………………….., aansluitend aan de ALV.

Agendapunt: Wijziging van de Statuten (zie bijlage).

                                                            ====================

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook